Seneste udgivelser fra VIVE

RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Flere ældre og nye behandlinger 11. december 2018
  I de kommende år vil den ældre del af befolkningen vokse, og det lægger et pres på sundhedsudgifterne. De fremtidige sundhedsudgifter vil dog i høj grad afhænge af politiske prioriteringer, konjunkturudviklingen, befolkningens sundhedstilstand og nye behandlingsmuligheder. Det viser denne rapport, der undersøger udviklingen i sundhedsvæsenets økonomi.
 • Barnløshed og familieform i det sene voksenliv 10. december 2018
  Barnløsheden har en betydning for en række levekår senere i livet, men denne betydning er ikke entydig. Til gengæld er der tydelige forskelle mellem de to køn. Kvinder uden børn klarer sig væsentligt bedre end mænd uden børn, der ofte har lavere uddannelse og er mere sårbare og socialt isoleret. Det viser rapporten, der sammenligner […]
 • Labour Supply Responses to Tax Reforms in Denmark 6. december 2018
  This paper is about the effects of income taxes on the number of hours worked in Denmark. While taxes finance government expenditure, taxes may also discourage work, and striking the balance between taxation and expenditure is a perennial topic of political discussion. The extent to which tax incentives affect labour supply is an important input […]
 • Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 5. december 2018
  Tegn på øget social polarisering, ændrede samværsformer med vennerne, mindre risikoadfærd og fortsat vækst i unges psykiske mistrivsel. Dalende skoletrivsel. Flere skilsmissebørn i deleordninger. Det er nogle af de mange resultater i undersøgelsen "Børn og unge i Danmark", hvor forskere har fulgt børnebefolkningen gennem otte år. Undersøgelsen viser også, at trivselen i skolen daler, og […]
 • Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd 3. december 2018
  Undersøgelsen omhandler virksomme metoder og lovende praksis til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. Undersøgelsen peger bl.a. på vigtigheden af, at fagprofessionelle foretager grundig udredning af borgerens ressourcer og udfordringer, bruger individuelt tilrettelagte metoder og at de fysiske og organisatoriske rammer understøtter borgerens og de fagprofessionelles trivsel og sikkerhed.Baggrund:Udadreagerende adfærd, fx […]
 • Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd 3. december 2018
  Undersøgelsen omhandler virksomme metoder og lovende praksis til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. Undersøgelsen peger bl.a. på vigtigheden af, at fagprofessionelle foretager grundig udredning af borgerens ressourcer og udfordringer, bruger individuelt tilrettelagte metoder og at de fysiske og organisatoriske rammer understøtter borgerens og de fagprofessionelles trivsel og sikkerhed. Dette hæfte […]
 • Technology in Context 2. december 2018
 • Technology in Context 30. november 2018
 • Ressourcetildeling på normalundervisningsområdet 30. november 2018
  VIVE har udviklet en model, som Roskilde Kommune kan bruge til at fordele midler til elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af grundskolen. VIVEs beregninger viser stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af skolerne i Roskilde. En af skolerne har således over fem gange så stor en andel elever med […]
 • Talentudvikling på de gymnasiale uddannelser 28. november 2018
  De gymnasiale uddannelser er godt på vej, når det gælder udvikling af tilbud om talentindsatser til de mest talentfulde elever – især inden for de naturvidenskabelige fag. Talentindsatserne er imidlertid fortsat meget tilfældige og afhænger af enkelte læreres engagement og initiativ. Eleverne savner en tættere kobling mellem talentindsatsen og den øvrige undervisning på deres uddannelse.
 • Økonomistyring af tværgående løsninger 27. november 2018
  Det kan være en udfordring for kommunerne at styre økonomien, når sociale indsatser går på tværs af kommunale serviceområder. En tværgående indsats kan eksempelvis koste penge på ét område, men give en gevinst på et andet. VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne kan tilrettelægge og videreudvikle økonomistyringen af tværgående løsninger.
 • Anbragte børns rettigheder 26. november 2018
  Kapitlet sammenstiller data fra danske unge anbragte op mod børn og unges rettigheder, som de fremgår af FNs Børnekonvention og diskuterer, i hvilken udstrækning Danmark er i mål med disse rettigheder
 • VIVEs Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområder tager en ungdomsuddannelse 23. november 2018
  Det går trægt med at realisere målsætningen om, at 90 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Men nogle kommuner er tættere på end andre, ikke mindst kommuner i udkanten af Danmark. Yderkommunerne høster dog ikke selv frugterne af deres succes. For de unge bliver ikke boende, men flytter i stort tal ind til […]
 • Langtidsområdet på Filadelfia 20. november 2018
  Rapporten beskriver det såkaldte Langtidsområde på Filadelfia, hvor 18 patienter med epilepsi og hjerneskade er indlagt permanent. Den analyserer tre scenarier for den fremtidige drift af langtidsområdet.
 • Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel 14. november 2018
  Mange unge viser tegn på psykisk mistrivsel. VIVE har gennem en systematisk litteratursøgning af mere end 2.800 studier om forebyggende indsatser fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter blandt unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at der er behov for yderligere dokumentation for at kunne drage klare konklusioner om, hvilke metoder der virker. Baggrund: […]
 • Benchmarking af jobcentrene 14. november 2018
  Manchet. Der er stor forskel på, hvor gode landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde, når man sammenholder det med, hvor mange penge de bruger på indsatsen. Hvis de mindst effektive kommuner kan lære af de mest effektive, vil antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser kunne reduceres væsentligt, uden at det […]
 • Effect of home-based specialised palliative care and dyadic psychological intervention on caregiver anxiety and depression: a randomised controlled trial 13. november 2018
 • Does School Management Make a Difference? 12. november 2018
  While implementation research has studied the behaviors of street-level bureaucrats (SLBs) exten-sively, we have very little knowledge about the role of managers in affecting SLB behaviors during implementation of policy reforms. This report examines the role of managers in the implementation of a major – but contested – public school reform in Denmark. Testing change […]
 • Evaluering af projekt Lær med Familien 12. november 2018
  VIVE har evalueret udviklingsprojektet Lær med Familien. Projektet består af en række aktiviteter, der skal bygge bro mellem skole og hjem. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. Fire skoler i Viborg og Høje Taastrup har deltaget i projektet, og VIVEs evaluering viser, at […]
 • Kort og klart: Lær med familien 12. november 2018
  Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række aktiviteter, som igangsættes af lærere og pædagoger for at inddrage forældrene i skolearbejdet. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed – uanset social baggrund.I dette hæfte kan du læse […]

Ældre udgivelser

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer