RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Foreløbige resultater fra SHILD 2016 10. oktober 2017
  Dette arbejdsnotat indeholder foreløbige resultater fra SHILD 2016 om levevilkår for personer med handicap, som i øvrigt bliver rapporteret i 2017 .De foreløbige resultater fra SHILD 2016 er produceret dels for at erstatte resultaterne fra SHILD 2012 på Det Centrale Handicapråds hjemmeside, dels for at indgå i Handicapbarometret, som bliver publiceret på Institut for Menneskerettigheders […]
 • Styrket Indsats overfor anbragte børn 10. oktober 2017
  Forskningen har for længst vist, at anbragte børn halter bagefter på skoleområdet. De har både et lavere fagligt udbytte og sociale adfærdsproblemer. Samtidig oplever de flere skoleskift og flere perioder uden undervisningstilbud end andre børn. Det har bl.a. den konsekvens, at de har et lavere karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve.Denne rapport evaluerer projektet Styrket Indsats, som […]
 • Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne 9. oktober 2017
  I gennemsnitskommunen var 18 procent af borgerne mellem 17 og 64 år enten arbejdsløse eller på anden offentlig forsørgelse i 2016, og andelen har været svagt faldende de seneste år. Faldet sker efter, at gennemsnitskommunen oplevede en stigning fra omkring 16 procent i 2007-2008 til knap 19 procent i 2010-2013. Samtidig er der på tværs […]
 • Lokaldemokratiet og borgerne 8. oktober 2017
  Denne undersøgelse giver et statusbillede af det lokale demokratis tilstand set fra borgernes perspektiv. Siden 2001 er der blevet gennemført lignende undersøgelser, og denne er den fjerde af slagsen. Undersøgelsen gør det dermed muligt at beskrive udviklingen i borgernes forhold til lokaldemokratiet gennem de seneste 16 år.
 • Adoption og diskrimination 3. oktober 2017
  I denne undersøgelse har vi gennemført interview med både internationalt adopterede og dansk adopterede og har derfor mulighed for at nuancere adopteredes oplevelser af diskrimination. Det bliver således muligt at belyse, hvornår og på hvilken måde det at have et etnisk udseende, der adskiller sig fra størstedelen af den øvrige befolkning, ligger til grund for […]
 • Adoptees' Educational Achievements 3. oktober 2017
 • Known and Unknown Identity 3. oktober 2017
 • Mental Health in Danish Domestic and International Adoptees as Young Adults 3. oktober 2017
 • Adopterede i tal 3. oktober 2017
  I dette notat belyser vi børn født i 1989-1994, som blev adopteret af adoptivforældre, de ikke havde noget slægtskab eller anden relation til inden adoptionen (fremmedadoption). Analyserne i notatet belyser disse børns adoptions- og individuelle karakteristika, deres adoptivforældres karakteristika og deres generelle opvækstbetingelser.Notatet indeholder en række beskrivende analyser af adopterede børn og unge, som er […]
 • Adopteredes familierelationer 3. oktober 2017
  Familie og slægtskab er fænomener, der gennem årtier har medført fascination – ikke kun blandt forskere, men også blandt mennesker i det daglige. Den teknologiske udvikling inden for kunstig befrugtning, fremkomsten af regnbuefamilier og stigningen i antallet af skilsmissefamilier har været med til at udfordre tidligere forståelser af, hvad det vil sige at være en […]
 • At vokse op som adopteret i Danmark 3. oktober 2017
  I perioden 1985-2000 var der årligt mellem ca. 400 og 800 såkaldte fremmedadoptioner i Danmark – dvs. adoptioner, hvor barnet ikke havde noget slægtskab eller anden relation til adoptivforældrene forud for adoptionen. Langt de fleste børn blev adopteret fra udlandet, men nogle kom også fra danske forældre. Denne rapport undersøger, hvordan det er at vokse […]
 • Occupational Prestige and the Gender Wage Gap 3. oktober 2017
 • Fetal malnutrition and academic success: Evidence from Muslim immigrants in Denmark 2. oktober 2017
 • Universal Investment in Infants and Long-Run Health 30. september 2017
 • Measurement Error in Income and Schooling and the Bias of Linear Estimators 30. september 2017
 • Offentlig ledelse der virker 28. september 2017
  Ledelse tæt på frontpersonalet påvirker dets adfærd i forhold til borgernemeget mere end statslig og kommunal styring. Effektive ledelsesformerer især kommunikation af en vision og en handleplan til at nåden, faglig ledelse og distribueret ledelse.
 • Litteraturreview om progression for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige 28. september 2017
  Tro på egne jobevner, selvvurderet helbred og samlet vurdering af arbejdsevne er faktorer, der forudsiger ikke-arbejdsmarkedsparate lediges chance for senere job, og som derfor kan bruges som progressionsmål. Men vi mangler viden om, hvilke beskæftigelsesindsatser der kan øge de lediges fremskridt mod job. 
 • Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed 27. september 2017
  Ankestyrelsen skal understøtte kommunernes praksis på de områder, hvor styrelsen samtidig er borgernes klageinstans. VIVE har evalueret kommunernes udbytte af de tiltag, som Ankestyrelsen benytter til at sikre, at kommunerne behandler borgernes sager ensartet. Evalueringen indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan Ankestyrelsens indsats kan optimeres.
 • Veje ind og ud af hjemløshed 25. september 2017
  Hjemløsheden i Danmark har været stigende i de seneste år. Denne rapport beskriver forløbene op mod hjemløshed, vejene gennem hjemløshed og chancerne for at komme ud af hjemløshed igen. På baggrund af data fra hjemløsetællingerne og fra landets herberger (§ 110-boformer) i perioden 2009-2015 analyseres hjemløshedens karakter og dynamik over tid.Rapporten belyser desuden hjemløshedens omfang […]
 • Personaleomsætningen i kommunerne 25. september 2017
  Der er forskel på, hvor stor personaleomsætningen er i de enkelte kommuner landet over. Dette notat viser blandt andet, at omsætningen er lidt større i hovedstadsområdet og Østjylland end i resten af landet, og at kommunerne i Region Nordjylland har den laveste gennemsnitlige personaleomsætning blandt de fem regioner.

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk og sfi.dk