RSS Seneste udgivelser fra VIVE

 • Tandplejeordninger i andre lande 26. september 2018
  De fem lande, Sverige, Norge, England, Tyskland og Nederlandene har forskellige måder at organisere og finansiere deres tandpleje på. En fælles udfordring for landene er ønsket om at kunne levere en tandpleje af høj kvalitet for hele befolkningen, selvom der er pres på de offentlige udgifter og patienternes pengepunge. En ny rapport fra VIVE kortlægger […]
 • Landdistrikter og den 4. industrielle revolution 25. september 2018
 • Forskningscenter om sundhed i landområder 25. september 2018
  Et forskningscenter for sundhed i landområder bør have en stærk lokal forankring og et klart fokus på at bygge bro mellem forskere og praktikere. Det vil også være en fordel for centeret, hvis det lykkes at etablere et lokalt forankret samarbejde om forskning i ulighed i sundhed, viser VIVEs kortlægning.
 • Sammenhæng i patientforløb 25. september 2018
  Vidensområdet omkring Integrated Care og samarbejdsmodeller, der understøtter sammenhæng i tværgående patientforløb, spænder bredt. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at indfange og overføre en given model fra én sammenhæng til en anden. Udvikling af et godt tværgående samarbejde fremstår derfor som en opgave, hvor gode resultater afhænger af mange andre elementer end […]
 • Helhedsorienterede sociale indsatser med fokus på handling og læring 24. september 2018
 • Akutmodtagelserne i Danmark 24. september 2018
  De seneste 10 år har landets akutmodtagelser arbejdet for at sikre smidige arbejdsgange og effektive behandlingsforløb. En ny kortlægning viser, at det også fremover er afgørende at have fokus på speciallægekompetencer i akut-modtagelserne. Fokus på samarbejde og arbejdsdeling mellem akutmodtagelserne og de øvrige aktører på akutområdet er et andet væsentligt pejlemærke i fremtiden.
 • Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol 23. september 2018
  Rapporten belyser metoder i det sociale arbejde, der kan anvendes imod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Metoderne kan rette sig imod forskellige målgrupper og forskellige problemstillinger. Der er både forebyggende indsatser og indsatser af indgribende og behandlende karakter. Forebyggende indsatser kan sandsynligvis gøre en positiv forskel på området, da der er dokumentation for sådanne […]
 • Ældres helbred, funktionsevne og livsstil 21. september 2018
  Danske ældre trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på ældres helbred fra 1997 til 2017. Men selvom danskerne på 52 år og derover er blevet sundere, så er diversiteten særligt blandt de ældste ældre stor.Baggrund: Levealderen for den danske befolkning er […]
 • Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier 21. september 2018
  Der er ikke megen forskning, der belyser effekter af en tværfaglig koordinering mellem beskæftigelsesindsatsen og øvrige sociale og sundhedsrelaterede problemer inden for samme familie. Nu udkommer bogen Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier, som indeholder eksempler på kommunale indsatser, hvor der er gjort en ekstra indsats for at skabe en sammenhængende indsats.
 • The Timing of Instruction Time: Accumulated Hours, Timing and Pupil Achievement 21. september 2018
 • Regionale lægevagter og Akuttelefonen 1813 20. september 2018
  VIVE har kortlagt de fire regionale vagtlægeordninger og Region Hovedstadens Akuttelefon 1813. Kortlægningen sammenligner de fem regioners ordninger og deres organisering, bemanding, aktivitet og økonomi.
 • Organisering af plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune 19. september 2018
  VIVE har lavet to analyser på Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreområde. Den ene viser, at kommunen fremover bliver udfordret af flere ældre borgere med andre plejebehov end dem, de ældre har i dag. Den anden analyse handler om rehabiliteringscenteret Bakkegården og viser, at der er behøv for en afklaring omkring centerets målgrupper og formål.
 • Sundhedsdata og kvalitetsudvikling – et retligt kludetæppe 16. september 2018
 • Forsøg med integrationspålæg 13. september 2018
  En indsats gennem halvandet år har forsøgt at øge beskæftigelsen blandt tredjelands-statsborgere over 30 år. Målgruppen er langt fra arbejdsmarkedet og svær at rykke. Evalueringen viser, at indsatsen generelt har øget målgruppens deltagelse i virksomhedsforløb og mindsket tiden på kontanthjælp, mens indsatsen foreløbig har haft en lille positiv effekt på beskæftigelsen. Indsatsen skal målrettes og […]
 • Nøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik 13. september 2018
  Tønder Kommunes ugunstige økonomiske grundvilkår gør, at kommunens arbejde med at tilpasse udgifterne også fremover bliver væsentligt. En analyse, som VIVE har udarbejdet af kommunens økonomi, viser, at tilpasninger i udgifterne har bragt kommunen nærmere – men ikke i mål med – en økonomisk balance.
 • Indsatser mod forekomsten af hittebørn 13. september 2018
  VIVE har undersøgt internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn, herunder blandt andet babyluger
 • Analyse af ressourcestyringsmodellen i Ballerup Kommune 12. september 2018
  Ballerup Kommune har oplevet et stigende pres på udgifter til specialundervisning siden 2015. Udgiftspresset kan skyldes, at kommunen har centraliseret økonomistyringen på området. Det viser VIVEs analyse.
 • Effektmåling af "Sikker Trafik LIVE" – delrapport 2 6. september 2018
  Elever på produktionsskoler og erhvervsskoler ved mere om sikker trafik, efter de har haft besøg af en Sikker Trafik LIVE-ambassadør – dvs. en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og som kommer ud på skolen og fortæller om ulykken og tiden efter. Deres holdninger og adfærd i trafikken ændrer sig også, men […]
 • Disruption af patientforløb 6. september 2018
  En ny lægefunktion, en såkaldt 3. læge, vil kunne løse en række udfordringer i sundhedsvæsenet for en udsat og voksende patientgruppe. Ideen er at bryde antallet af genindlæggelser, opnå øget fleksibilitet og tværsektorielt samarbejde samt fastholde flere ældre læger på arbejdsmarkedet. Det argumenteres der for i denne artikel, som har været bragt i Månedsskrift for […]
 • Klumme om efterkommeres uddannelse 30. august 2018

Ældre udgivelser

Du kan søge i udgivelser og finde ældre udgivelser på kora.dk/udgivelser og sfi.dk/publikationer