handicap

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men kan have rod i forskellige forhold. Foto: Shutterstock

Socialfaglige metoder kan mindske udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning

Kategorier

Rapport

Når borgere med udviklingshæmning bliver udadreagerende ved fx at slå, sparke eller kaste med ting, skyldes det oftest, at noget ikke fungerer i samspillet mellem dem og deres omgivelser. En ny undersøgelse kortlægger de faglige tilgange og metoder, der kan være særligt brugbare, når fagpersonale skal hjælpe borgeren med at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Frivillige kan bidrage med nye ideer og nye samarbejdsformer og være med til at forbedre tilbuddene til borgere med handicap.

Partnerskaber mellem frivillige og kommuner kan styrke livskvaliteten for borgere med handicap

Kategorier

Rapport

Frivillige kan bidrage med nye ideer og nye samarbejdsformer og være med til at forbedre tilbuddene til borgere med handicap. Men partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner rummer også udfordringer. Det viser en evaluering, som VIVE har foretaget af to partnerskaber i Fredericia og København.

Kurser og terapiforløb kan hjælpe forældre til børn med handicap til at få et bedre familieliv med bl.a. mindre stress og færre konflikter. Foto: Colourbox

Mestringsindsatser hjælper forældre til børn med handicap

Kategorier

Rapport

Kurser og terapiforløb kan hjælpe forældre til børn med handicap til at få et bedre familieliv med bl.a. mindre stress og færre konflikter. Det viser en ny evaluering af tre såkaldte mestringsindsatser, der er afprøvet i 11 kommuner landet over.

CTI er en recovery-orienteret metode, dvs. den tager udgangspunkt i borgerens egen ressourcer, behov og ønsker.

Bedre trivsel med CTI-bostøtteindsats til mennesker med psykiske lidelser

Kategorier

Rapport

Indsatsmetoden Critical Time Intervention (CTI) kan hjælpe borgere med psykiske lidelser, der flytter til egen bolig efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller efter ophold på et botilbud. Det viser en evaluering af metoden, der blev afprøvet i Greve, Hillerød, Roskilde, Vejle og Aalborg Kommuner fra 2015 til 2017. Modtagerne af indsatsen oplevede forbedret psykisk trivsel og funktionsevne, og de fik et stærkere socialt netværk.

Blinde har stadig svære vilkår

Kategorier

Rapport

Blinde og stærkt svagsynede i Danmark oplever stadig mange forhindringer for at deltage i samfundslivet på lige fod med seende, viser en ny undersøgelse fra VIVE. Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, at færre blinde i dag får en uddannelse end for bare få år siden – og at den øgede digitalisering skaber nye udfordringer.

Færre unge med større psykiske handicap uddanner sig

Kategorier

Rapport

Siden 2011 er der sket et fald i andelen af danskere mellem 30 og 40 år, der tager en kompetencegivende uddannelse og samtidig har et større psykisk handicap, fx skizofreni eller bipolar lidelse. Det viser en ny undersøgelse af handicappedes levevilkår. Undersøgelsen peger også på, at mennesker med større psykiske handicap generelt er den handicapgruppe, der selv oplever at have de største udfordringer.

Personer med bevægelseshandicap har svært ved at få job. Et nyt projekt skal fjerne de usikkerheder hos både arbejdsgiver og arbejdstager, der bremser jobmulighederne.

Vidensdeling skal få flere bevægelseshandicappede i beskæftigelse

Kategorier

Projekter

Et nyt forskningsprojekt skal se på, hvorfor det er svært for personer med bevægelseshandicap at komme i job, og hvad man kan gøre for at fjerne de barrierer på arbejdsmarkedet, der gør det vanskeligt at integrere dem. Vidensdeling mellem virksomheder, personer med handicap, jobcentre og et nyt forskningscenter skal bane vejen.