Folkeskole

Der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i, hvilket fagligt udbytte eleverne får af en gennemsnitlig undervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ny model skal hjælpe Roskilde med at fordele midler til folkeskolerne

Kategorier

Rapport

VIVE har udviklet en model, som Roskilde Kommune kan bruge til at fordele midler til elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af grundskolen. VIVEs beregninger viser stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af skolerne i Roskilde. En af skolerne har således over fem gange så stor en andel elever med et lavt forventet udbytte end den skole, hvor elevernes forventede udbytte er størst.

Eleverne i 2. klasse har haft glæde af forløbet med projekt Lær med Familien. Foto: Jesper Voldgaard

De yngste elever trives bedre efter familierettet skoleprojekt

Kategorier

Rapport

Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup har afprøvet metoden Lær med Familien, hvor lærere og pædagoger gennem forskellige aktiviteter inddrager forældrene i skolearbejdet. VIVEs evaluering af Lær med Familien viser, at særligt de yngste elever har haft glæde af aktiviteterne, og giver udtryk for, at de trives bedre i klassen efter projektet.

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler. Foto: Ole Bo Jensen

Svært men perspektivrigt – inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Kategorier

Artikel

Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer er i fuld gang på landets skoler, men der er stadig udfordringer. Denne artikel, som har været bragt i tidsskriftet ”Liv i Skolen” gør status på arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og ser på, hvilke udviklingsperspektiver, der er.

Det kan aflæses af karakteren, når elever gennem hele skoletiden har bare én ekstra ugentlig undervisningstime i et fag som dansk eller matematik.

Flere timer i folkeskolen giver eleverne højere karakterer

Kategorier

Artikel

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Kvaliteten af de fagprofessionelles arbejde med børn og unges læring og udvikling antages at kunne øges gennem de kompetenceudviklingsmuligheder, de tilbydes på arbejdspladsen.

Uvist om kompetenceudvikling af pædagoger og lærere har en effekt

Kategorier

Rapport

Løbende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal give bedre undervisning og pædagogisk praksis til gavn for børnene. Om det er tilfældet kan man ikke vurdere på baggrund af de eksisterende evalueringer af området. Der er nemlig for få evalueringer og kvaliteten af dem er for lav, viser VIVEs litteraturstudie. VIVE anbefaler derfor, at man gennemfører nye effektstudier af området i Danmark.

Værdisætningsstudier kan give et værdifuldt indblik i efterspørgslen på offentlige serviceydelser og investeringer. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Særlig metode kan belyse efterspørgsel på offentlig service

Kategorier

Notat

Velfærdsydelser er ofte ensartede på tværs af både kommuner og regioner, og det kan være svært at vurdere, om borgerne efterspørger andre eller ændrede ydelser. Det kan særlige metoder imidlertid give indblik i, viser et notat, der også beskriver brugen af metoderne.

Analysen viser, at Helsingør Kommune henviser lidt flere elever til specialundervisning end den gennemsnitlige kommune på landsplan. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Store variationer i behovet for specialundervisning i Helsingør

Kategorier

Notat

Ser man på hvert enkelt skoledistrikt i Helsingør Kommune, er der store forskelle på det forventede behov for specialundervisning. I nogle distrikter er det forventede behov næsten dobbelt så stort som i andre, viser en analyse.

Frederiksberg og Københavns Kommuner har gennemført udviklingsprojektet ’Læring, der ses’ på mellemtrinnet på samtlige skoler i kommunerne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Udviklingsprojekt har ændret praksis på skoler

Kategorier

Rapport

Lærere og pædagoger er blevet bedre til at arbejde med værktøjer som målstyret læring, differentieret undervisning og feedback. Det er et af resultaterne af udviklingsprojektet ’Læring, der ses’, som København og Frederiksberg har gennemført på samtlige skoler i de to kommuner. Men både lærere og pædagoger mangler tid til at arbejde med værktøjerne i den daglige undervisning, viser VIVEs evaluering af projektet.

Skolesammenlægningerne har, ifølge undervisere i små fag og lærere fra små skoler, styrket fagmiljøerne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ballerup er godt på vej med ny skolestruktur

Kategorier

Rapport

Færre og større skoler og flere kompetencer til ledelsen på skolerne. Det er kerneelementerne i Ballerup Kommunes reform, der skal styrke det samlede skolevæsen i kommunen. VIVEs evaluering viser, at skolesammenlægning ifølge undervisere i små fag og lærere fra små skoler har styrket fagmiljøer. Men det kan være svært at skabe oplevelsen af at være én skole på tværs af matrikler.

Målet med læringskonsulenternes arbejde på inklusionsområdet er at understøtte og udvikle skoler og dagtilbud i at skabe trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE har evalueret læringskonsulenterne på inklusionsområdet

Kategorier

Rapport

Undervisningsministeriets læringskonsulenter på inklusionsområdet er lykkedes med at have en bred vifte af indsatstyper til kommuner og skoler og indgår i væsentlig grad som proceskonsulenter i kommunerne. Det viser VIVEs evaluering.