børn og unge

VIVEs rapport belyser børn og unges vilkår på en lang række områder - lige fra deres materielle velfærd over deres selvvurderede trivsel og til deres samvær med vennerne. Modelfoto: Lars Degnbol

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark

Kategorier

Rapport

Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og i kommunerne på Københavns vestegn. Det viser en omfattende rapport om, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig de seneste otte år. Rapporten viser blandt andet også, at flere unge mistrives psykisk.

Der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i, hvilket fagligt udbytte eleverne får af en gennemsnitlig undervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ny model skal hjælpe Roskilde med at fordele midler til folkeskolerne

Kategorier

Rapport

VIVE har udviklet en model, som Roskilde Kommune kan bruge til at fordele midler til elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af grundskolen. VIVEs beregninger viser stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af skolerne i Roskilde. En af skolerne har således over fem gange så stor en andel elever med et lavt forventet udbytte end den skole, hvor elevernes forventede udbytte er størst.

Det vurderes, at minimum 9-10 procent af unge danske kvinder mistrives psykisk. Foto: IStock

Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel

Kategorier

Rapport

Mange unge trives dårligt psykisk. VIVE har fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at det kræver yderligere dokumentation at sige noget klart om, hvilke metoder der virker.

SØM kan nu også bruges til at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Ny version af SØM regner på indsatser for udsatte børn og unge

Kategorier

Rapport

En udvidelse af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge over tid. Det er VIVE og Incentive, der har udvidet modellen for Socialstyrelsen.

Det kan aflæses af karakteren, når elever gennem hele skoletiden har bare én ekstra ugentlig undervisningstime i et fag som dansk eller matematik.

Flere timer i folkeskolen giver eleverne højere karakterer

Kategorier

Artikel

Især børn med kortuddannede forældre og børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedre fagligt, når de får flere timer på skoleskemaet i hele deres skoletid. Det dokumenterer VIVE og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en ny videnskabelig undersøgelse.

Værdisætningsstudier kan give et værdifuldt indblik i efterspørgslen på offentlige serviceydelser og investeringer. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Særlig metode kan belyse efterspørgsel på offentlig service

Kategorier

Notat

Velfærdsydelser er ofte ensartede på tværs af både kommuner og regioner, og det kan være svært at vurdere, om borgerne efterspørger andre eller ændrede ydelser. Det kan særlige metoder imidlertid give indblik i, viser et notat, der også beskriver brugen af metoderne.

Hvis det enkelte barn og den enkelte unge skal opleve en sammenhæng i de forskellige tilbud og forløb, er der behov for, at de fagprofessionelle koordinerer og deler viden med hinanden. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Sådan kan vi forbedre børns overgang fra en institution til en anden

Kategorier

Rapport

Videndeling og kendskab til hinandens praksis blandt de fagprofessionelle, systematik i overlevering mellem institutioner og digitale løsninger, der understøtter kommunikationen. Det er nogle af de faktorer, som har betydning for at sikre sammenhæng for især udsatte børn og unge, når de overgår fra daginstitution til grundskole og fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det viser VIVEs undersøgelse, der trækker på eksempler fra otte kommuner.

VIVE har etableret et overblik over, hvilke typer af progressionsmålingsredskaber kommunerne anvender i sagsbehandlingen. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Se hvilke redskaber, kommunerne bruger til at måle udsatte børns og unges udvikling

Kategorier

Rapport

VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne anvender progressionsmålinger, når de sagsbehandler på området for socialt udsatte børn og unge. Undersøgelsen kigger også på, hvordan kommunerne anvender data fra målinger som beslutningsgrundlag i den overordnede ledelse og styring af området.

Langt de fleste børn af veteraner trives godt, helt på linje med andre børn i Danmark. En del af de børn, hvis tidligere udsendte far har psykiske vanskeligheder, har det dog svært. Foto: Colourbox

Børn kan få det svært, når far tager krigen med hjem

Kategorier

Rapport

De fleste børn af danske veteraner har det godt og trives helt på linje med andre børn, viser en ny undersøgelse fra VIVE. Men en mindre gruppe – nemlig de børn, hvis far har psykiske vanskeligheder – har det sværere end andre børn af tidligere udsendte.

Et nyt projekt LifeSkills LINIE 10 skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Nyt projekt skal hjælpe flere unge til en erhvervsuddannelse

Kategorier

Artikel

VIVE skal gennem de kommende fire år følge og evaluere et omfattende projekt, LifeSkills LINIE 10. Projektet er målrettet unge i 10. klasse, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men mangler faglige, personlige eller sociale kompetencer. Projektet skal lette de unges vej til uddannelse ved at løfte deres kompetencer.