Nyheder

I samarbejde med CBS undersøges effekterne af studio-baseret undervisning på karrierevalg og an-den entreprenant adfærd. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

VIVE skal undersøge, om god undervisning kan skabe fremtidens iværksættere

Kategorier

Projekter

Kan en bestemt undervisningsform på universiteter og professionshøjskoler inspirere flere unge til at blive iværksættere efter endt uddannelse? Det skal VIVE undersøge i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med CBS og VIA University College.

Hvert fjerde barn lever i økonomisk fattigdom - det svarer til knap 6.000 børn. På landsplan er det hvert 12. barn, der lever i økonomisk fattigdom.

Hvert fjerde barn i udsatte boligområder lever i fattigdom

Kategorier

Rapport

I de udsatte boligområder lever mange 0-6-årige børn i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Boligsociale indsatser kan bygge bro mellem familierne og velfærdssystemet. Det viser en ny undersøgelse, som er udarbejdet for Landsbyggefonden.

De stigende priser på sygehusmedicin, produktivitetskravet og de flere ældre kan have givet anledning til et udgifts- og prioriteringspres på sygehus- og afdelingsniveau i sygehussektoren. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Flere ældre lægger pres på de fremtidige sundhedsudgifter

Kategorier

Rapport

I de kommende år vil den ældre del af befolkningen vokse, og det lægger et pres på sundhedsudgifterne. De fremtidige sundhedsudgifter vil dog i høj grad afhænge af politiske prioriteringer, konjunkturudviklingen, befolkningens sundhedstilstand og nye behandlingsmuligheder. Det viser en ny rapport, der undersøger udviklingen i sundhedsvæsenets økonomi.

Generelt ses der en tendens til, at barnløse er mere ensomme end de personer, der har børn. Foto: Fancycrave

Barnløse kvinder klarer sig bedre end mændene

Kategorier

Rapport

Kvinder uden børn klarer sig markant bedre og har højere uddannelsesniveau end mænd uden børn, der ofte har en kort uddannelse og er mere sårbare og socialt isoleret. Det viser en ny VIVE-rapport om barnløse og forældre på 52-97 år.

VIVEs rapport belyser børn og unges vilkår på en lang række områder - lige fra deres materielle velfærd over deres selvvurderede trivsel og til deres samvær med vennerne. Modelfoto: Lars Degnbol

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark

Kategorier

Rapport

Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og i kommunerne på Københavns vestegn. Det viser en omfattende rapport om, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig de seneste otte år. Rapporten viser blandt andet også, at flere unge mistrives psykisk.

Virkeligheden er, at det ikke er meningsfult at tale om ét kommunalt sundhedsvæsen. Der er tale om 98 kommunale sundhedsvæsener.

Det nære sundhedsvæsen = 98 forskellige sundhedstilbud

Kategorier

Artikel

I fremtiden skal flere sundhedsopgaver løses i kommunerne og færre i regionerne. Dermed risikerer syge danskere at blive behandlet ret forskelligt, afhængigt af hvor de bor. Med mindre man udfordrer det kommunale selvstyre. Det peger professor Jakob Kjellberg på i dette blogindlæg, der har været bragt i Dagens Medicin.

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men kan have rod i forskellige forhold. Foto: Shutterstock

Socialfaglige metoder kan mindske udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning

Kategorier

Rapport

Når borgere med udviklingshæmning bliver udadreagerende ved fx at slå, sparke eller kaste med ting, skyldes det oftest, at noget ikke fungerer i samspillet mellem dem og deres omgivelser. En ny undersøgelse kortlægger de faglige tilgange og metoder, der kan være særligt brugbare, når fagpersonale skal hjælpe borgeren med at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Hvis kortuddannede kun finder sammen med andre kortuddannede, og dem med en lang videregående uddannelse gør det tilsvarende, koncentreres ressourcerne i bestemte familier, og samfundet bliver mere opdelt. Modelfoto: Ole Bo Jensen

Vi gifter os med dem, der ligner os selv

Kategorier

Artikel

Danskere gifter sig ikke for pengenes skyld, men på grund af kulturelle ligheder. Det er særligt de universitetsuddannede, der finder sammen, skriver Stefan Bastholm Andrade og Jens-Peter Thomsen i denne analyse, der har været bragt i Politiken.

Der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i, hvilket fagligt udbytte eleverne får af en gennemsnitlig undervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ny model skal hjælpe Roskilde med at fordele midler til folkeskolerne

Kategorier

Rapport

VIVE har udviklet en model, som Roskilde Kommune kan bruge til at fordele midler til elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af grundskolen. VIVEs beregninger viser stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af skolerne i Roskilde. En af skolerne har således over fem gange så stor en andel elever med et lavt forventet udbytte end den skole, hvor elevernes forventede udbytte er størst.