Nyheder

Tandsundheden blandt befolkningerne er forbedret meget gennem de sidste 10-20 år, men i alle landene er der stadig udfordringer med social ulighed. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Fordele og ulemper ved tandplejeordningerne i fem europæiske lande

Kategorier

Rapport

De fem lande, Sverige, Norge, England, Tyskland og Nederlandene har forskellige måder at organisere og finansiere deres tandpleje på. En fælles udfordring for landene er ønsket om at kunne levere en tandpleje af høj kvalitet for hele befolkningen, selvom der er pres på de offentlige udgifter og patienternes pengepunge. En ny rapport fra VIVE kortlægger tandplejeordningerne i de fem lande og de styringsmodeller, landene har valgt.

En ny indsats skal i de kommende år udvikle og styrke samarbejdet om patienter, hvis forløb går på tværs af sundheds-, psykiatri- og socialområdet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mange elementer har betydning for sammenhængende patientforløb

Kategorier

Rapport

Vidensområdet omkring Integrated Care og samarbejdsmodeller, der understøtter sammen-hæng i tværgående patientforløb, spænder bredt. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at indfange og overføre en given model fra én sammenhæng til en anden. Udvikling af et godt tværgående samarbejde fremstår derfor som en opgave, hvor gode resultater afhænger af mange andre elementer end valget af model eller koncept.

Nyt forskningscenter skal forbedre sundheden lokalt og markere sig nationalt som internationalt, når det gælder ulighed i sundhed i landområder.

Forskningscenter for sundhed i landområder bør forankres lokalt

Kategorier

Rapport

Et forskningscenter for sundhed i landområder bør have en stærk lokal forankring og et klart fokus på at bygge bro mellem forskere og praktikere. Det vil også være en fordel for centret, hvis det lykkes at etablere et lokalt forankret samarbejde om forskning i ulighed i sund-hed, viser VIVEs kortlægning.

Lederne af akutmodtagelserne oplever, at de er nået langt. De vurderer, at der i forhold til for 10 år siden nu er færre unødige indlæggelser og færre patienter, der ligger og venter på en udredning. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Akutmodtagelserne skal fortsat have fokus på speciallæger og samarbejde med kommunerne

Kategorier

Rapport

De seneste 10 år har landets akutmodtagelser arbejdet for at sikre smidige arbejdsgange og effektive behandlingsforløb. En ny kortlægning fra VIVE viser, at det også fremover er afgørende at have fokus på speciallægekompetencer i akutmodtagelserne. Et andet væsentligt fokusområde er samarbejde og arbejdsdeling mellem akutmodtagelserne og de kommunale aktører på området.

Tillid og dialog for at forstå og yde hjælp i æresrelaterede konflikter

Kategorier

Rapport

I socialt arbejde mod æresrelaterede konflikter er det vigtigt at have blik for områdets kompleksitet og forholde sig sensitivt til det. En respektfuld dialog kan være en forudsætning for at forstå, hvorfor man i bestemte familier handler, som man gør. Og en sådan dialog og relation kan også være forudsætningen for, at man bliver i stand til at yde hjælp og støtte.

Danske ældre er overordnet set blevet sundere de seneste 20 år. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Danske ældre er blevet sundere

Kategorier

Rapport

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

Resultaterne fra bogen viser, at en helhedsorienteret indsats kan være en god økonomisk investering for kommunerne.

Ny bog om helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

Kategorier

Bogbidrag

To VIVE-ansatte har bidraget til bogen Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier, der udkom 21. september. Bogen indeholder eksempler på kommunale indsatser, hvor der er gjort en ekstra indsats for at skabe en sammenhængende indsats.

Vagtlægeordningen har fungeret siden 1992, og regionsrådene er lovmæssigt forpligtet til at stille en vagtordning til rådighed uden for de praktiserende lægers almindelige konsultationstid. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

VIVE har kortlagt de regionale lægevagter og Akuttelefonen 1813

Kategorier

Rapport

VIVE har kortlagt de fire regionale vagtlægeordninger og Region Hovedstadens Akuttelefon 1813. Kortlægningen sammenligner de fem regioners ordninger og deres organisering, bemanding, aktivitet og økonomi.

Hvis den nuværende plejehjemskapacitet fastholdes, vil det betyde, at de plejemæssigt tungeste ældre vil komme til at optage en større andel af plejehjemspladserne. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Flere og mere plejekrævende ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kategorier

Rapport

VIVE har lavet to analyser på Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreområde. Den ene viser, at kommunen fremover bliver udfordret af flere ældre borgere med andre plejebehov end dem, de ældre har i dag. Den anden analyse handler om rehabiliteringscenteret Bakkegården og viser, at der er behov for en afklaring omkring centerets målgrupper og formål.

En indsats gennem halvandet år har forsøgt at øge beskæftigelsen blandt tredjelands-statsborgere over 30 år. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Særlig indsats fik kun få indvandrere i arbejde

Kategorier

Rapport

18 måneders særlig indsats for at få en bestemt gruppe indvandrere i arbejde har haft meget lille effekt, viser en evaluering. Forsøget med såkaldte integrationspålæg fik langt færre deltagere i praktik og virksomhedsforløb, end man havde sat som mål. Da forsøget sluttede, havde op mod 25 procent forladt kontanthjælp, men kun godt halvdelen af dem var kommet i job eller uddannelse.