Tema: Kommunalvalg 2017

VIVE har sat fokus på det lokale demokrati op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november. Vi ser nærmere på nogle af de udfordringer, kommuner og regioner står overfor, og du kan finde nøgletal for, hvordan det står til i kommunerne på en række forskellige områder.

Kommunalpolitikere ser mindre unødigt bureaukrati

Mængden af unødigt bureaukrati i kommunerne er tilsyneladende skrumpet. I hvert fald er der fra 2013 til 2017 sket et fald i kommunalpolitikernes oplevelse af bureaukratisk bøvl, når man spørger politikerne selv. Oplevelsen af unødigt bureaukrati tenderer til at være størst blandt medlemmerne af kommunernes beskæftigelsesudvalg. Det skriver VIVE-forskere i denne kronik, der har været bragt i Altinget.

Sådan vil lokalpolitikere forbedre styringen

Landets nye kommunalbestyrelser skal balancere stramme statslige rammer med lokal styring. En ny analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, hvilke typer styring de afgående byråd anser som de vigtigste, skriver VIVE-forskere i Altinget.

Brug VIVEs eksperter

VIVEs forskere stiller deres viden til rådighed. Vi har solid og aktuel viden om lokaldemokratiets tilstand, om kommunernes og regionernes økonomi og udfordringer - og vi dækker alle de store velfærdspolitiske områder.

Forskere: Sådan får man mest magt i kommunerne

Medlemmerne af økonomiudvalget er kommunens mest magtfulde udvalgsmedlemmer, og lokalpolitikernes indflydelse topper efter fire valgperioder. Det mener politikerne selv, når de skal vurdere deres egen indflydelse i kommunalbestyrelsen.

Kan færre kolde hænder virkelig betale for sundhed

Debat: Mange politikere vil skaffe mere tid til syge og ældre ved at spare på administrationen. Men med fremtidens stigende antal ældre skal der nok mere til. Det skriver professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg, i dette indlæg, der har været bragt i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed.

Borgerne vil helst bruge penge på ældre og børn

Vælgerne er ikke i tvivl om, hvad man skal bruge flere penge på, og hvad man skal bruge færre penge på i kommunerne. Især skal ældreområdet, skolerne og daginstitutionerne have flere penge, mener borgere – og her er de helt på linje med lokalpolitikerne. Det skriver VIVEs Kurt Houlberg og Ulf Hjelmar i denne kronik, der har været bragt i Danske Kommuner.

Lokalpolitikere tøver med spareområder i valgår

Lokalpolitikerne har i valgår nemt ved at pege på grupper, der skal bruges flere på penge på. Omvendt har de svært ved at sætte modtager på, hvem besparelser skal gå ud over. Det skriver en række VIVE-forskere i denne analyse, der har været bragt i Altinget.

Demokrati: Mange nydanskere dropper lokalvalget

Nydanskere stemmer kun lidt over halvt så hyppigt som etnisk danskere. Og efterkommere har en væsentlig lavere deltagelse end jævnaldrende etniske danskere. Det er problematisk i forhold til den demokratiske integration og princippet om politisk lighed. Derfor er der al mulig grund til at debattere løsninger på denne vælgergruppes lave valgdeltagelse.

Lokalpolitikernes arbejdsbyrde er vokset

En gennemsnitlig kommunalpolitiker bruger i dag omkring 19 timer om ugen på sit politiske hverv. Det er næsten dobbelt så lang tid som en typisk politiker brugte i 1970. Men selv om seks ud af ti politikere mener, at det store tidsforbrug går ud over privatlivet, så vil langt størstedelen af dem gerne genopstille. Det viser en ny analyse af kommunalpolitikernes vilkår anno 2017.

Få nydanskere i kommunalbestyrelser

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er underrepræsenteret i kommunalbestyrelserne. Gruppen udgjorde ved kommunalvalget i 2013 6,1 procent af vælgerbefolkningen, men kun 3 procent af kandidaterne. Det skriver forskere fra blandt andet VIVE i dette indlæg, der har været bragt i Altinget.

Vid forskel på valgdeltagelsen i kommunerne

Godt syv ud af ti vælgere stemte på landsplan ved kommunalvalget i 2013. Men der er store variationer i valgdeltagelsen, viser et nyt notat. Mens borgerne på Fanø med en stemmeprocent på 85,4 procent var landets mest flittige valgdeltagere, lå København i bund med en valgdeltagelse på bare 61,2 procent.

Antallet af ældre borgere vokser markant

Antallet af borgere i Danmark er vokset fra 2010 til 2017. Det især gruppen af borgere på 65 år og derover, som er vokset med godt 30 procent, viser nyt notat. Omvendt er antallet af 0-6-årige faldet med otte procent. Ser man på de enkelte kommuner, er der markante forskelle i, hvordan kommunernes befolkning udvikler sig.

Stor forskel på antal arbejdspladser i kommunerne

Antallet af arbejdspladser varierer kraftigt fra kommune til kommune og fra region til region. Mens antallet af arbejdspladser pr. 100 17-64-årige borgere i gennemsnit er størst i kommunerne i Region Hovedstaden, er det lavest i Region Sjælland, viser et nyt notat. Nogle kommuner kan have dobbelt så mange arbejdspladser som andre kommuner.

Færre på offentlig forsørgelse i kommunerne

I gennemsnitskommunen var knap hver femte borger mellem 17 og 64 år arbejdsløs eller på anden offentlig forsørgelse i 2016. Det viser et nyt notat fra VIVE. Det er en lidt mindre andel end i 2013. Ser man på de enkelte af landets kommuner, er andelen af arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede over tre gange højere i nogle kommuner end i andre.

Borgernes opbakning til lokaldemokratiet daler

Kommunen er i højere grad en serviceleverandør end et demokratisk forum, som man er forpligtet til at deltage i. Det mener en voksende andel borgere i en ny rapport om borgernes forhold til lokaldemokratiet. Rapporten viser en nedadgående tendens, både hvad angår tillid til politikerne, deltagelse i lokalvalg og viden om lokalpolitiske forhold.

Lav valgdeltagelse vil udfordre lokaldemokratiet

Deltagelsen ved valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd er markant lavere end ved folketingsvalg. Og jo lavere valgdeltagelse, jo større er uligheden i deltagelsen, for eksempel i forhold til alder. Hvis lokale og regionale politikere skal have et stærkt folkeligt mandat, er det vigtigt, at så mange som muligt udnytter deres stemmeret. Det skriver forskere fra blandt andet VIVE i dette indlæg, der har været bragt i Altinget.

Øget udskiftning blandt kommunalt ansatte

Andelen af medarbejdere, der bliver nyansat, fratræder eller skifter job inden for kommunen, er steget siden 2012. Gennemsnitligt voksede kommunernes personaleomsætning fra 19,5 procent i 2012 til 21,3 i 2016. Der er dog geografiske forskelle. Størst er personaleomsætningen i hovedstadsområdet og Østjylland, mens den er mindst i Nordjylland.

Kommunalt ansattes sygefravær er faldet

Sygefraværet blandt medarbejderne i kommunerne er faldet fra 13,5 dagsværk i gennemsnit pr. medarbejder i 2009 til 12,0 i 2016, viser et nyt notat. Tallene dækker dog over store geografiske forskelle. Især på Sjælland er sygefraværet højt. I de kommuner, hvor fraværet er højest, er medarbejderne 50 procent mere syge end i de kommuner, hvor fraværet er lavest.

Folkeskoler scorer middel på karaktereffekt

Tre ud af fire folkeskoler placerer sig i kategorien ’middel’, når det gælder deres effekt på elevernes karakterer. 12 procent placerer sig over middel, mens 14 procent ligger under middel. Det viser en benchmarking af godt 900 folkeskoler. Analysen opgør også effekten på kommuneniveau, og her klarer 16 kommuner sig over middel, mens 31 ligger under middel.

Andelen af elever i privatskole vokser

I den gennemsnitlige kommune er andelen af elever, der går i privatskole, steget fra knap 14 procent i 2012 til knap 16 procent i 2016. I samme periode er den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolerne steget en smule, viser et nyt notat. Ser man på de enkelte kommuner, er der store udsving både i klassekvotient og andel elever i privatskoler.

Målrettet indsats kan få flere til at stemme

Flere tusinde vælgere kan potentielt lokkes op af sofaen og hen i stemmeboksen ved kommunalvalget til efteråret. Det er ikke let at øge valgdeltagelsen, men der er rum for stigninger, og kampagner kan faktisk gøre en forskel, viser denne analyse.

VIVE tager temperaturen på lokaldemokratiet

I november skal danskerne stemme til kommunalvalget, og i den forbindelse undersøger VIVE lokalpolitikernes arbejdsvilkår og lokaldemokratiets rolle. Resultaterne af undersøgelsen sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra de seneste to kommunalvalgår.

KV 2017 - Borgernes forhold til lokaldemokratiet

Når danskerne til november går til stemmeboksen ved kommunalvalget i 2017, er det fire år siden, der sidst blev afholdt kommunalvalg. Denne undersøgelse ser på lokaldemokratiets tilstand i dag i forhold til 2013: Hvordan har borgernes deltagelse i lokalsamfundet udviklet sig? Og hvilke holdninger og ønsker har de til lokaldemokratiet nu?

Forskerhold gransker politikernes aflønning

Hvor meget skal en politiker have i løn, hvis det står til befolkningen? Hvordan synes politikerne selv, de skal aflønnes? Og hvad får de rent faktisk? Det undersøger en række forskere fra VIVE og CBS i et stort forskningsprojekt.