Rapport

Hvert fjerde barn lever i økonomisk fattigdom - det svarer til knap 6.000 børn. På landsplan er det hvert 12. barn, der lever i økonomisk fattigdom.

Hvert fjerde barn i udsatte boligområder lever i fattigdom

Kategorier

Rapport

I de udsatte boligområder lever mange 0-6-årige børn i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Boligsociale indsatser kan bygge bro mellem familierne og velfærdssystemet. Det viser en ny undersøgelse, som er udarbejdet for Landsbyggefonden.

De stigende priser på sygehusmedicin, produktivitetskravet og de flere ældre kan have givet anledning til et udgifts- og prioriteringspres på sygehus- og afdelingsniveau i sygehussektoren. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Flere ældre lægger pres på de fremtidige sundhedsudgifter

Kategorier

Rapport

I de kommende år vil den ældre del af befolkningen vokse, og det lægger et pres på sundhedsudgifterne. De fremtidige sundhedsudgifter vil dog i høj grad afhænge af politiske prioriteringer, konjunkturudviklingen, befolkningens sundhedstilstand og nye behandlingsmuligheder. Det viser en ny rapport, der undersøger udviklingen i sundhedsvæsenets økonomi.

Generelt ses der en tendens til, at barnløse er mere ensomme end de personer, der har børn. Foto: Fancycrave

Barnløse kvinder klarer sig bedre end mændene

Kategorier

Rapport

Kvinder uden børn klarer sig markant bedre og har højere uddannelsesniveau end mænd uden børn, der ofte har en kort uddannelse og er mere sårbare og socialt isoleret. Det viser en ny VIVE-rapport om barnløse og forældre på 52-97 år.

VIVEs rapport belyser børn og unges vilkår på en lang række områder - lige fra deres materielle velfærd over deres selvvurderede trivsel og til deres samvær med vennerne. Modelfoto: Lars Degnbol

Her bor de udsatte børn og unge i Danmark

Kategorier

Rapport

Det er vidt forskelligt, hvor stor en andel udsatte børn og unge der bor i hver enkelt kommune. Størst er andelene i de vestsjællandske og sydsjællandske kommuner og i kommunerne på Københavns vestegn. Det viser en omfattende rapport om, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig de seneste otte år. Rapporten viser blandt andet også, at flere unge mistrives psykisk.

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men kan have rod i forskellige forhold. Foto: Shutterstock

Socialfaglige metoder kan mindske udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning

Kategorier

Rapport

Når borgere med udviklingshæmning bliver udadreagerende ved fx at slå, sparke eller kaste med ting, skyldes det oftest, at noget ikke fungerer i samspillet mellem dem og deres omgivelser. En ny undersøgelse kortlægger de faglige tilgange og metoder, der kan være særligt brugbare, når fagpersonale skal hjælpe borgeren med at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Der er stor forskel på elevernes baggrundskarakteristika fra skole til skole, og at man derfor må forvente store forskelle i, hvilket fagligt udbytte eleverne får af en gennemsnitlig undervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Ny model skal hjælpe Roskilde med at fordele midler til folkeskolerne

Kategorier

Rapport

VIVE har udviklet en model, som Roskilde Kommune kan bruge til at fordele midler til elever, som forventes at få et lavt fagligt udbytte af grundskolen. VIVEs beregninger viser stor forskel på elevernes forventede udbytte på tværs af skolerne i Roskilde. En af skolerne har således over fem gange så stor en andel elever med et lavt forventet udbytte end den skole, hvor elevernes forventede udbytte er størst.

De gymnasiale uddannelser prioriterer talentudvikling højt, og de er godt på vej, når det drejer sig om tilbud til de talentfulde elever. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

De gymnasiale uddannelser bør arbejde mere systematisk med talentindsatser

Kategorier

Rapport

De gymnasiale uddannelser er godt på vej, når det gælder udvikling af tilbud om talentindsatser til de mest talentfulde elever – især inden for de naturvidenskabelige fag. Talentindsatserne er imidlertid fortsat meget tilfældige og afhænger af enkelte læreres engagement og initiativ. Eleverne savner en tættere kobling mellem talentindsatsen og den øvrige undervisning på deres uddannelse.

Tværgående løsninger kræver særlige overvejelser i forhold til økonomistyringen.

Seks råd til økonomistyring af tværgående løsninger

Kategorier

Rapport

Det kan være en udfordring for kommunerne at styre økonomien, når sociale indsatser går på tværs af kommunale serviceområder. En tværgående indsats kan eksempelvis koste penge på ét område, men give en gevinst på et andet. VIVE har undersøgt, hvordan kommunerne kan tilrettelægge og videreudvikle økonomistyringen af tværgående løsninger.

Det vurderes, at minimum 9-10 procent af unge danske kvinder mistrives psykisk. Foto: IStock

Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel

Kategorier

Rapport

Mange unge trives dårligt psykisk. VIVE har fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at det kræver yderligere dokumentation at sige noget klart om, hvilke metoder der virker.

Undersøgelsen viser, at der er betydelige forskelle i jobcentrenes resultater og i deres effektivitet. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Mindre effektive jobcentre kan lære af de mest effektive

Kategorier

Rapport

Der er stor forskel på, hvor effektive landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde. Hvis de mindst effektive kommuner lærer af de mest effektive, kan man få langt flere ud af offentlig forsørgelse, uden at det koster mere for samfundet. Det viser en ny benchmarkinganalyse, som VIVE har udarbejdet for Rigsrevisionen.