Socialfaglige metoder kan mindske udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning

Når borgere med udviklingshæmning bliver udadreagerende ved fx at slå, sparke eller kaste med ting, skyldes det oftest, at noget ikke fungerer i samspillet mellem dem og deres omgivelser. En ny undersøgelse kortlægger de faglige tilgange og metoder, der kan være særligt brugbare, når fagpersonale skal hjælpe borgeren med at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Kategorier

Rapport

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men kan have rod i forskellige forhold. Foto: Shutterstock

Hvert år gennemfører Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen ca. 300 rådgivningsforløb om borgere med udviklingshæmning, der optræder udadreagerende ved fx at true, slå andre eller gøre skade på ting.

Adfærden har store menneskelige omkostninger, både for borgeren selv og for fagpersonalet omkring borgeren, der kan have svært ved at håndtere de voldsomme reaktioner. Derfor har VISO bedt VIVE indsamle viden om de mest virksomme redskaber og indsatser på området, både fra internationale studier og fra VISO’s egne rådgivningsforløb. Og der findes flere gode redskaber, der kan hjælpe fagprofessionelle og borgeren til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd, viser undersøgelsen.

Flere indsatser

Undersøgelsen peger på, at det er ofte nødvendigt at arbejde sideløbende med forskellige metoder, for udadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men kan have rod i forskellige forhold. Det kan fx være, at borgeren bliver mødt med urealistiske forventninger fra fagpersonalet om, hvad hun eller han skal kunne selv, eller at borgeren mangler et sted at trække sig tilbage fra larm.

Det er derfor vigtigt, påpeger undersøgelsen, at indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov. Der kan bl.a. arbejdes med de fysiske omgivelser, med fagpersonalets tilgang til borgeren og med de aktiviteter, som borgeren tilbydes.

Det er desuden vigtigt at sikre personalets trivsel og tryghed i arbejdet for eksempel med voldsforebyggelsespolitikker og mulighed for supervision og faglig sparring.

Rapport og hæfte

Sammen med rapporten udgiver VIVE et hæfte, der i kort form præsenterer de fundne metoder og tilgange. Hæftet er tiltænkt fagfolk på området og kan downloades her på siden.