Otte perspektiver på hjerteområdet

Flere og flere har en hjerte-kar-sygdom, idet der er flere, der overlever og som skal leve med sygdommen i mange år. Der kan derfor være behov for at styrke området. En ny artikelsamling peger blandt andet på mere patientinddragelse, bedre forebyggelse og rehabilitering af flere.

Kategorier

Rapport

En helhjertet indsats er en kortlægning af sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og patientnære perspektiver på at blive behandlet for og leve med hjerte-kar-sygdomme. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Hjerte-kar-sygdom vil i fremtiden komme til at berøre næsten alle borgere i Danmark, enten som patienter eller som pårørende. Det sker, fordi flere mennesker får hjerte-kar-sygdomme, samtidig med at flere overlever og lever længere med sygdommene.

VIVE har redigeret en artikelsamling for Hjerteforeningen, der bidrager med otte perspektiver på at blive behandlet for og leve med hjerte-kar-sygdomme:

  1. forebyggelse af hjertesygdom
  2. det præhospitale og akutte område
  3. behandling af hjertesygdomme
  4. rehabilitering, patientrettet forebyggelse og palliation
  5. multisygdom hos hjerte-kar-patienter
  6. en kortlægning af hjerteregistre i Danmark
  7. en sygdomsbyrdeudregning på fem diagnoser
  8. patienternes perspektiv.

– Det er vigtigt at tage højde for flere perspektiver, hvis man skal forbedre forholdene for de, der bliver ramt af og skal leve med hjerte-kar-sygdomme, siger Grete Brorholt, der er hovedredaktør på artikelsamlingen.

Ni hovedkonklusioner

På tværs af de otte perspektiver drager redaktørerne af artikelsamlingen disse 9 hovedkonklusioner, som man med fordel kan fokusere på i det fremtidige arbejde med området:

Flere overlever

Der er en overordnet tendens til, at færre dør af hjertesygdom, samtidig med at flere lever længere. Dels er behandlingen og teknologien blevet bedre, dels er lægpersoner blevet bedre til at udøve basal genoplivning, hvis de oplever en person, der falder om af et hjertetilfælde.

Den økonomiske udgift vokser

Samtidig med at flere overlever, kan man også forvente stigende udgifter i sundhedsvæsenet til området. Det er udgifter til genoptræning, rehabilitering og løbende behandling.

Forebyggelse er en udfordring

En del hjerte-karsygdomme skyldes rygning og overvægt. Der er derfor potentiale for at forebygge sygdommen, hvis færre ryger eller bliver overvægtige. Men på trods af viden og målrettede indsatser begynder unge fortsat med at ryge, og overvægt er et stigende problem i befolkningen. Hvis man vil vende kurven, kan man med fordel kigge på strukturelle forebyggende interventioner som højere tobakspriser eller gratis rygestopkurser.

Patienterne er tilfredse

En god nyhed er, at patienterne generelt er tilfredse med deres behandling. De siger dog også, at de savner tværsektoriel koordinering og en synlig retning i deres forløb.

Der er geografisk, social og økonomisk ulighed på området

Der er både geografisk, social og økonomisk ulighed på hjerte-kar-området. Der kan blandt andet registreres større dødelighed i nogle regioner end i andre. Uligheden er knyttet til regionale strukturer og prioriteringer, afstand til sygehus samt sociale, økonomiske og individuelle forhold.

Patienter ønsker mere inddragelse

Patienter ønsker at blive støttet mere gennem veltilrettelagt viden og inddragelse i og forståelse af egen sygdom. Også eksperter ønsker at forbedre inddragelsen af patienter og pårørende. Inddragelsen skal være både systematisk og individuelt differentieret.

Rehabilitering virker

Rehabilitering i form af fysisk træning, patientuddannelse, psykosocial støtte og livsstilsinterventioner har dokumenteret virkning på visse hjerte-kar-sygdomme. Det er derfor en anbefaling at tilbyde rehabilitering til alle de patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt.

Tværsektorielle overgange er en udfordring

Overgange mellem kommune, region og alment praktiserende læger er stadig en udfordring, særligt for patienter, der er skrøbelige på grund af flere sygdomme. Blandt andet oplever patienter overgangene som barrierer for flow i information og for sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Mere forskning bør prioriteres

Visse områder er forskningsmæssigt velbelyste, og visse områder, der forskningsmæssigt er underbelyste. Det anbefales på tværs af artiklerne at prioritere forskning i de områder, der endnu ikke har haft stor bevågenhed. Forslag til enkeltområder er beskrevet i de enkelte artikler.

Om artikelsamlingen

Artikelsamlingen giver et vidensbaseret overbliksbillede af hjerte-kar-området. Det er en artikelsamling, som bygger på ti nye studier foretaget i 2016-2017.

Studierne er baseret på tværfaglige og tværsektorielle studier. Der er foretaget registerstudier, økonomiske beregninger af omkostninger, litteraturstudier, empiriske studier af patienters perspektiver, dokument- og registerundersøgelser samt statusbeskrivelser.

Artiklerne er skrevet af eksperter inden for hjerte-karsygdomme og er samlet og redigeret af VIVE

Læs mere om ‘En helhjertet indsats’ på Hjerteforeningens hjemmeside