Seneste nyheder

Effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel

15. november 2018

Mange unge trives dårligt psykisk. VIVE har fundet 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelsen understreger dog, at det kræver yderligere dokumentation at sige noget klart om, hvilke metoder der virker.

Mindre effektive jobcentre kan lære af de mest effektive

14. november 2018

Der er stor forskel på, hvor effektive landets jobcentre er til at få ledige og sygemeldte i arbejde. Hvis de mindst effektive kommuner lærer af de mest effektive, kan man få langt flere ud af offentlig forsørgelse, uden at det koster mere for samfundet. Det viser en ny benchmarkinganalyse, som VIVE har udarbejdet for Rigsrevisionen.

De yngste elever trives bedre efter familierettet skoleprojekt

13. november 2018

Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup har afprøvet metoden Lær med Familien, hvor lærere og pædagoger gennem forskellige aktiviteter inddrager forældrene i skolearbejdet. VIVEs evaluering af Lær med Familien viser, at særligt de yngste elever har haft glæde af aktiviteterne, og giver udtryk for, at de trives bedre i klassen efter projektet.

Udbredt feedback-metode viste ingen effekt ved bostøtteprojekt

7. november 2018

Danske kommuner benytter sig i stigende grad af en særlig feedback-metode for at forbedre samarbejdet mellem borger og medarbejder ved sociale indsatser. Men den såkaldte Feed-back-Informed Treatment FIT havde ingen effekt – hverken på borgernes trivsel eller andre effektmål – da Københavns Kommune i et forsøg brugte FIT ved bostøtteindsatser. Det viser VIVEs evaluering af forsøget.

Når udsatte borgere møder velfærdssystemet

5. november 2018

Hvad sker der i mødet mellem en udsat borger og velfærdssystemet? Hvad koster omsorgen for de mest udsatte, og hvor kan man styrke indsatserne til gavn for både borgere og samfundsøkonomi? Det belyses i et informationshæfte, som udkommer i dag i anledning af konferencen ”Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?”

SØM regner på indsatser for udsatte børn og unge

En udvidelse af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at udregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge over tid. Det er VIVE og Incentive, der har udvidet modellen for Socialstyrelsen.

Danske ældre er blevet sundere

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Men særligt blandt de ældste ældre er diversiteten stor. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

Katalog om bedre integration af børn og unge

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. I kataloget beskriver VIVE 15 konkrete integrationsindsatser, der har vist gode resultater for børnene og de unge. De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i alt 81 studier af integrationsindsatser, som VIVE har kortlagt i en ny rapport.

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsats

Der er stor forskel på, hvor gode eller dårlige vilkår en kommune har for at få succes med beskæftigelsesindsatser til deres borgere. Det afhænger især af borgernes uddannelse og sociale baggrund, samt hvordan det lokale jobmarked ser ud. Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt de kommuner, der har de sværeste rammevilkår, mens Dragør og Rudersdal er blandt de bedst stillede. Det viser en analyse fra VIVE.