Seneste nyheder

Bedre trivsel med CTI-bostøtteindsats til mennesker med psykiske lidelser

17. maj 2018

Indsatsmetoden Critical Time Intervention (CTI) kan hjælpe borgere med psykiske lidelser, der flytter til egen bolig efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller efter ophold på et botilbud. Det viser en evaluering af metoden, der blev afprøvet i Greve, Hillerød, Roskilde, Vejle og Aalborg Kommuner fra 2015 til 2017. Modtagerne af indsatsen oplevede forbedret psykisk trivsel og funktionsevne, og de fik et stærkere socialt netværk.

Psykisk mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så udbredt som blandt unge generelt

17. maj 2018

Anbragte unge er på mange måder meget mere udsat for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser end unge generelt. Anbragte unge og tidligere anbragte unge føler sig i langt højere grad ensomme, udenfor og har lavt selvværd. De har 13 gange højere sandsynlighed end unge ge-nerelt for at have fået en psykiatrisk diagnose.

3 typer af kompleksitet i den kommunale sygepleje

14. maj 2018

Medarbejderne i den kommunale sygepleje oplever tre typer af kompleksitet i deres arbejde: Medicinsk og social kompleksitet, der udspringer af borgerens sygdoms- og livssituation, og organisatorisk kompleksitet, der udspringer af arbejdspladsens organisering og arbejdsgange. Det viser VIVEs analyse af sygeplejerskernes eget perspektiv på kompleksitet i deres hverdag.

De yngste elevers hverdag i folkeskolen – 3 år efter reformen

8. maj 2018

Eleverne er glade for bevægelse i undervisningen, men de oplever, at skoledagene er for lange. Deres oplevelse af skoledagens længde afhænger dog meget af timernes indhold og form. Der er gode erfaringer med at bruge den understøttende undervisning på en måde, som motiverer og engagerer eleverne. Det viser en kvalitativ analyse blandt elever i 2. og 4. klasse på tre skoler.

Hvordan går det med de nye akutmodtagelser?

7. maj 2018

De nye akutmodtagelser skal styrke kvaliteten, patienttilfredsheden og effektiviteten. Det siger Sundhedsstyrelsens pejlemærker fra 2007. Men hvordan går det med at få speciallæger i front og forbedre samarbejdet med specialafdelingerne? Og hvad skal der til, for at akutmodtagelserne bliver endnu mere velfungerende i fremtiden? Det skal VIVE undersøge.

Dagtilbud har positiv betydning for børns fremtid

Når børn går i dagtilbud, har det en positiv effekt på det antal år, de senere uddanner sig, og på deres fremtidige beskæftigelse og løn, og effekterne synes at være størst for børn fra lavere sociale klasser. Det konkluderer et systematisk litteraturstudie. Det forudsætter dog, at dagtilbuddene har en tilstrækkeligt høj kvalitet. Har de det, tyder studiet på, at dagtilbud er en god investering for samfundet.

Gåhjemmøde: Teledialog i sagsbehandling

Videosamtaler, SMS’er og chat kan være med til at styrke dialogen og relationen mellem anbragte børn og unge og deres kommunale sagsbehandlere, men det kræver et strategisk ledelsesfokus, og at der styr på teknikken. Det viser et projekt om teledialog, som du kan høre mere om på dette gåhjemmøde, der afholdes både i Aarhus og i København.

Løse ansættelser er nødvendige – ikke ønskværdige

Kommunerne bruger tilkaldevikarer, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser med få timer, når der mangler hænder i for eksempel børnehaver og ældrepleje. Det giver en fleksibilitet, som er nødvendig for at løse opgaverne inden for de fastsatte rammer, påpeger 15 kommunale ledere i en ny undersøgelse fra VIVE. Undersøgelsen tyder på, at kommunernes brug af tidsbegrænsede ansættelser ikke er steget nævneværdigt de seneste år.

VIVE – en fusion af KORA og SFI

KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.